ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการอบรม ให้ความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการอบรม ให้ความรู้  เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
          นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นางขวัญเดือน  พรมสวาท  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ นางสริตา  เมืองศรี  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   นางศิริวรรณ  ต่อสกุล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ นายวชิระ  คนล้ำ  นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑