ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดประชุมส่งเสริมการพัฒนาระบบงาน และการพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดประชุมส่งเสริมการพัฒนาระบบงาน และการพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานในการประชุมส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและการพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีนายประกัน โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน