ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ
     เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบัวใหญ่ (ศป.ปส.อ.บญ.) และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอบัวใหญ่ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา